Lịch công tác

Lịch công tác 25

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 25 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

 

 

THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4

+ 10h00 tại C1-213: Phòng HTĐN tiếp đại diện Mạng lưới AUN/SEED-Net. TP: Theo thư mời. Phòng HTĐN chuẩn bị.

+ 15h30 tại C2-204: Họp Đảng ủy trường. Văn phòng Đảng ủy-Hội đồng trường chuẩn bị.

THỨ 5

+ 08h30 tại C1-222: Họp Hội đồng Tuyển sinh trường. TP: Các thành viên HĐ. Phòng Tuyển sinh chuẩn bị.

+ 13h00 tại C1-213: Phòng HTĐN chủ trì cuộc họp Thường niên mạng lưới SEATUC (online). TP: Theo thư mời. Phòng HTĐN chuẩn bị.

THỨ 6

+ 14h00 tại C1-222: Hội đồng trường họp kỳ thứ 6. Văn phòng Đảng ủy-Hội đồng trường chuẩn bị.

THỨ 7
CHỦ NHẬT

 

 

 

NHẮC VIỆC: