Hoạt động nghiên cứu & Chuyển giao công nghệ

HĐ nghiên cứu & Chuyển giao CN HĐ nghiên cứu & Chuyển giao CN

Danh mục đề tài nghiên cứu cấp cơ sở phân cấp năm 2018 thực hiện năm 2019 (đợt 2)

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ PHÂN CẤP NĂM 2018 THỰC HIỆN NĂM 2019 Đợt 2 (Kèm theo Quyết định số: 349/QĐ-ĐHBK-QLNC ngày 01...