Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Thời gian thực hiện CTĐT trình độ TS tùy thuộc vào NCS theo học hệ tập trung liên tục hoặc không tập trung liên tục.

  1. Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với thí sinh có bằng ĐH
  2. Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm, đảm bảo yêu cầu tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.