Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Thông tư liên tịch số: 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014, Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Trích điều 1 “Thông tư này quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng và phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước trừ trường hợp phải đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật.”

Download: Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN_BTC.doc