Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

Download Các điều sửa đổi Luật SHTT năm 2009: Cac_dieu_sua_doi_Luat_SHTT-2009.pdf

Download Luật Sở hữu trí tuệ 2005: LUAT_SHTT-2005.pdf