Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14  tháng  02  năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Đọc tiếpGiới thiệuThông tư 01/2007/TT-BKHCN »

Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư liên tịch số: 39 / 2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014, Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân... Đọc tiếpGiới thiệuThông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC »

Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN

Trích yếu nội dung : Quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước dưới dạng tài sản... Đọc tiếpGiới thiệuThông tư số 15/2014/TT-BKHCN »

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều... Đọc tiếpGiới thiệuLuật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 »

Thông tư số 18/2013

Để hướng dẫn triển khai thi hành Điều lệ Sáng kiến (được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ), ngày 01/8/2013, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến. Việc xây dựng và ban hành Thông tư nói trên là rất cần thiết, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý triển khai thi hành Điều lệ Sáng kiến, góp phần khuyến khích, thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động sáng kiến, sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2013. Đọc tiếpGiới thiệuThông tư số 18/2013 »