Tin tức

Định hướng nghiên cứu

Trong hoạt động khoa học công nghệ (KHCN), Trường ĐHBK Hà Nội luôn tích cực đổi mới và thích ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, vượt qua khó khăn, phát huy mọi nội lực sẵn để tạo cơ hội và phát huy tối đa nguồn lực khoa học của Trường. Trong thời kỳ khoa học công nghệ là nền tăng phát triển xã hội, mục tiêu hàng đầu hiện nay của Tường là; “Phấn đấu xây dựng ĐHBK Hà Nội trở thành trường trọng điểm quốc gia về khoa học – công nghệ, đại học nghiên cứu trình độ cao, một trung tâm nghiên cứu khoa học (NCKH) và kỹ thuật hiện đại; hội nhập hệ thống đại học khu vực và thế giới, góp phần tích cực thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”. Để đạt được mục tiêu này, Trường tập trung vào các hoạt động sau:

1. Xây dựng chiến lược phát triển KH&CN trung và dài hạn, thường xuyên cập nhật thông qua việc xây dựng các chương trình nghiên cứu, mở rộng và nâng cao chất lượng các đề tài hướng sản phẩm công nghệ tiên tiến và khả năng chuyển giao cho doanh nghiệp hiệu quả cao.

2. Xây dựng các trung tâm nghiên cứu mở, phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, mời các chuyên gia nước ngoài sang làm việc và tham gia quản lý khoa học, triển khai dự án nghiên cứu. Tạo điều kiện đầu tư cho các trung tâm để có môi trường nghiên cứu tốt cho các nhóm nghiên cứu mạnh và tiềm năng.

3. Khuyến khích cán bộ tích cực, năng động, sáng tạo trong các đề xuất, tham gia tuyển chọn đề tài, dự án trong các lĩnh vực của Nhà nước và địa phương.

4. Đa dạng hóa các loại hình nghiên cứu khoa học, phát triển hợp tác quốc tế tập trung phục vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

5. Gắn kết NCKH với việc nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học.

6. Thực hiện công tác sở hữu trí tuệ, bảo hộ thành quả nghiên cứu.

7. Chủ động triển khai chuyển giao công nghệ qua hệ thống doanh nghiệp của Trường, gắn kết quả và sản phẩm nghiên cứu với thực tiễn sản xuất và thương mại hóa sản phẩm phục vụ xã hội.

8. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh, tạo môi trường nghiên cứu mang tính hội nhập nghiên cứu cao.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T12
10
AUN/SEED-Net Joint Regional Conferences in Transportation, Energy and Mechanical Manufacturing Engineering-RCTEMME2021