Thông tin ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS/PGS 2020 Thông tin ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS/PGS 2020

1. ỨNG VIÊN GIÁO SƯ

STT Đơn vị công tác Họ và Tên Thông tin chi tiết
1      
2      
3      
4      

 

2. ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ

STT Đơn vị công tác Họ và Tên Thông tin chi tiết
1      
2      
3      
4      

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN