Thông báo

Thông báo Thông báo

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ...
03 tháng 07, 2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn số 2467/BGDĐT-KHCNMT ngày 29/6/2018
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ Tp Hà Nội năm 2019
12 tháng 02, 2018
Công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 18/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Đăng ký, đề xuất Nhiệm vụ KHCN của Chương trình KC.02/16-20
25 tháng 12, 2017
Đăng ký, đề xuất Nhiệm vụ khoa học công nghệ của chương trình KC.02/16-20