Thông báo

Thông báo Thông báo

Đề xuất PTN có nhu cầu hợp tác với PTN của Trung Quốc
16 tháng 02, 2017
Đề xuất PTN có nhu cầu hợp tác
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Bộ NN&PTNT
03 tháng 02, 2017
đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2018 thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020" và "Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020"
Đăng ký kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
03 tháng 02, 2017
Triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Chương trình Hóa dược
1 2 3 ... 3 Next