Thông báo

Quay lại

Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 

Thực hiện công văn số 12/HĐGSNN ngày 14/2/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xin gửi tới các đơn vị kế hoạch xét công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2020 cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

2/4/2020

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại phòng Quản lý nghiên cứu hoặc phòng Tổ chức cán bộ trường ĐHBK HN.

20/4/2020

Hạn cuối cùng trường ĐHBK HN nộp hồ sơ và quyết định thành lập các Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS), kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký HĐ về Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN).

25/4/2020

HĐGSNN thông báo danh sách các HĐGSCS trên trang thông tin điện tử của HĐGSNN

2-15/5/2020

HĐGSNN tổ chức tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

5/6/2020

Hạn cuối cùng ứng viên nộp Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại trường ĐHBK HN (địa chỉ nộp hồ sơ cụ thể sẽ thông báo sau) và ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu số 1, Phụ lục kèm theo quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS) lên trang Thông tin điện tử của HĐGSNN.

Từ 10/6– 10/7/2020

Các HĐGSCS xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

26/7/2020

Hạn cuối cùng các HĐGSCS nộp cho văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên… theo quy định)

Từ 10-31/8/2020

Các HĐGS ngành, liên ngành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Từ 30/9-5/10/2020

HĐGSNN họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

 

       Những thông tin liên quan tới việc xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2020 nhà trường sẽ tiếp tục chuyển đến các đơn vị trong thời gian tới, đề nghị đơn vị phổ biến rộng rãi cho toàn thể cán bộ trong đơn vị được biết.

            Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Quản lý nghiên cứu  (Tel. 38692136), phòng Tổ chức cán bộ (Tel. 38692036) hoặc xem trên Website: www.hdgsnn.gov.vn; hust.edu.vn.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T06
18
Triển lãm và tổng kết Hội nghị sinh viên NCKH 2019-2020

Tin tức liên quan Tin tức liên quan