Thông báo

Quay lại

Hướng dẫn thực hiện việc kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học

Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 8/9/2014 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường thực hiện việc tính khối lượng nghiên cứu khoa học áp dụng cho tất cả các cán bộ giảng dạy và phục vụ giảng dạy của trường trong năm học 2016-2017. Đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm tổ chức hướng dẫn và thực hiện việc kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học (NCKH) tại đơn vị như sau:

 1. Mốc tính thời gian: Chỉ tính với các công trình được thực hiện từ 1/7/2016¸30/6/2017. 
 2. Nội dung kê khai khối lượng NCKH: Kể từ năm học 2016-2017 các cá nhân thực hiện kê khai theo các biểu mẫu 01-CN, 02-CN, trong đó:
 • Biểu mẫu 01-CN được kê khai theo 2 giai đoạn:
  • Giai đoạn 1: Tính từ 1/7/2016 ¸ 31/12/2016.
  • Giai đoạn 2: Tính từ 1/1/2017 ¸ 30/6/2017.
 • Biểu mẫu 02-CN kê khai như năm học trước.

2.1. Biểu mẫu 01-CN: Các bài báo khoa học:

Kê khai các công trình nghiên cứu khoa học đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước/quốc tế đã được xuất bản chính thức (bản in - đối với các tạp chí xuất bản ở hai dạng bản in và điện tử) (theo danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước từ năm 2014 đến năm 2016) hoặc đăng trong Proceedings các Hội nghị khoa học trong nước/quốc tế (có phản biện và được cấp chỉ số ISBN) và nộp kèm theo minh chứng bản copy khổ A4 cho Khoa/Viện gồm:

 • Bìa tạp chí/Proceedings.
 • Nội dung toàn văn.
 • Mục lục tạp chí/ Proceedings.
 • Trang in thời gian nộp lưu chiểu.

2.2. Biểu mẫu 02-CN: Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp - Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích:

Đối với Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: Chỉ thực hiện kê khai các đề tài do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc các Viện thuộc trường được phân cấp đứng tên cơ quan chủ trì thực hiện (Chỉ tính theo mốc thời gian đăng ký trong thuyết minh được duyệt).

Đối với Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích: Chỉ kê khai bằng mà chủ bằng độc quyền là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 1. Thực hiện tổng hợp và tính khối lượng:

Năm học 2016-2017, các Khoa/Viện/Trung tâm sẽ tự thực hiện việc xác định khối lượng NCKH và tổng hợp (Mẫu 01-KV). Các định mức về khối lượng NCKH theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ, thủ trưởng các đơn vị sẽ chịu trách nhiệm về việc xác định khối lượng này.

Đối với việc xác định các bài báo, Khoa/Viện/Trung tâm thành lập hội đồng để xác định trong đó thủ trưởng đơn vị là Chủ tịch hội đồng (riêng Khoa và Trung tâm đề xuất danh sách Hội đồng để Trường ra quyết định thành lập).

Các Khoa/Viện/Trung tâm thực hiện tính và lưu toàn bộ hồ sơ tại đơn vị, ngoài ra gửi về phòng Khoa học - Công nghệ trước ngày 20/8/2017 các hồ sơ sau:

 • Bảng tổng hợp tính khối lượng NCKH của toàn đơn vị (Mẫu 01-KV) có xác nhận của lãnh đạo đơn vị + File mềm.
 • Thống kê danh mục bài báo ISI  (Mẫu 02A-KV) có xác nhận của lãnh đạo đơn vị + Minh chứng  theo danh mục + File mềm (có đường link cho từng bài báo).
 • Thống kê danh mục bài báo Scopus  (Mẫu 02B-KV) có xác nhận của lãnh đạo đơn vị + Minh chứng  theo danh mục + File mềm (có đường link cho từng bài báo).
 • Thống kê danh mục tất cả các bài báo khoa học được đăng tạp chí và hội nghị trong năm học 2016-2017 không bao gồm các bài báo ISI và Scopus (Mẫu 03-KV) + File mềm.
 • File mềm Mẫu 01-CN và 02-CN của tất cả các cá nhân kê khai.

Lưu ý: Tất cả các biểu cần được kê khai và tổng hợp đầy đủ các mục yêu cầu.

Tệp đính kèm: Công văn hướng dẫn; phụ lục