Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Thông báo mở lớp hướng dẫn tra cứu thông tin SHCN và viết bản mô tả sáng chế

giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin sáng chế một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài Đọc tiếpGiới thiệuThông báo mở lớp hướng dẫn tra cứu thông tin SHCN và viết bản mô tả sáng chế »

Công báo SHCN

Thư viện số về sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ  Bạn có thể tìm kiếm thông tin về các  đơn yêu cầu bảo hộ  sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn... Đọc tiếpGiới thiệuCông báo SHCN »

Mẫu tờ khai

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 263/2016/TT- BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BTC... Đọc tiếpGiới thiệuMẫu tờ khai »

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14  tháng  02  năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Đọc tiếpGiới thiệuThông tư 01/2007/TT-BKHCN »

Triển khai thử nghiệm thư viện số về bằng sáng chế của Việt Nam

Triển khai thử nghiệm thư viện số về bằng sáng chế của Việt Nam Thông tin sáng chế (SC) thường được tạo ra trong quá trình nghiên cứu triển khai và được công bố theo pháp luật về SC.... Đọc tiếpGiới thiệuTriển khai thử nghiệm thư viện số về bằng sáng chế của Việt Nam »

MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN XIN CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ

1. Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một Văn bằng bảo hộ, loại Văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn; 2. Mọi tài liệu... Đọc tiếpGiới thiệuMỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN XIN CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ »

PHẦN I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Câu hỏi 1. Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ bao gồm các đối tượng nào? Trả lời: Trí tuệ là khả năng nhận thức lí tính đạt đến một trình độ nhất định. Quyền sở hữu trí tuệ bao... Đọc tiếpGiới thiệuPHẦN I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ »

PHẦN II: BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Câu hỏi 43. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm những nội dung gì? Trả lời: Hiến pháp Việt Nam công nhận và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là việc Nhà... Đọc tiếpGiới thiệuPHẦN II: BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP »

PHẦN III: CÁC HÀNH VI VI PHẠM VÀ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Câu hỏi 67. Vi phạm và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp khác nhau thế nào? Trả lời: Vi phạm được đề cập ở đây là vi phạm các quy định quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Để quản lý lĩnh... Đọc tiếpGiới thiệuPHẦN III: CÁC HÀNH VI VI PHẠM VÀ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP »

PHẦN IV: XỬ LÝ BẰNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ CÁC HÀNH VI VI PHẠM, XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Câu hỏi 111. Hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp và hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bị xử lý như thế nào? Trả lời: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm... Đọc tiếpGiới thiệuPHẦN IV: XỬ LÝ BẰNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ CÁC HÀNH VI VI PHẠM, XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP »

PHẦN V: TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Câu hỏi 198. Thế nào là tranh chấp về sở hữu công nghiệp? Trả lời: Tranh chấp, như một số từ điển đã định nghĩa “ Là giành nhau một cách giằng co cái không rõ thuộc về bên nào; Đấu tranh... Đọc tiếpGiới thiệuPHẦN V: TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP »

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14  tháng  02  năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc   Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006... Đọc tiếpGiới thiệuThông tư 01/2007/TT-BKHCN »

Thư viện số về sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ

Bạn có thể tìm kiếm thông tin về các  đơn yêu cầu bảo hộ  sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu đã công bố và các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp ... Đọc tiếpGiới thiệuThư viện số về sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ »

PHẦN I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Câu hỏi 1. Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ bao gồm các đối tượng nào? Trả lời: Trí tuệ là khả năng nhận thức lí tính đạt đến một trình độ nhất định. Quyền sở hữu trí tuệ bao... Đọc tiếpGiới thiệuPHẦN I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ »

PHẦN II: BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Câu hỏi 43. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm những nội dung gì? Trả lời: Hiến pháp Việt Nam công nhận và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là việc Nhà... Đọc tiếpGiới thiệuPHẦN II: BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP »

PHẦN III: CÁC HÀNH VI VI PHẠM VÀ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Câu hỏi 67. Vi phạm và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp khác nhau thế nào? Trả lời: Vi phạm được đề cập ở đây là vi phạm các quy định quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Để quản lý lĩnh... Đọc tiếpGiới thiệuPHẦN III: CÁC HÀNH VI VI PHẠM VÀ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP »

PHẦN IV: XỬ LÝ BẰNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ CÁC HÀNH VI VI PHẠM, XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Câu hỏi 111. Hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp và hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bị xử lý như thế nào? Trả lời: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm... Đọc tiếpGiới thiệuPHẦN IV: XỬ LÝ BẰNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ CÁC HÀNH VI VI PHẠM, XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP »

PHẦN V: TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Câu hỏi 198. Thế nào là tranh chấp về sở hữu công nghiệp? Trả lời: Tranh chấp, như một số từ điển đã định nghĩa “ Là giành nhau một cách giằng co cái không rõ thuộc về bên nào; Đấu tranh... Đọc tiếpGiới thiệuPHẦN V: TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP »

Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư liên tịch số: 39 / 2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014, Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân... Đọc tiếpGiới thiệuThông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC »

Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN

Trích yếu nội dung : Quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước dưới dạng tài sản... Đọc tiếpGiới thiệuThông tư số 15/2014/TT-BKHCN »