Trang chủ > Đào tạo > Liên hệ

 

Liên hệ

thông tin liên hệ thông tin liên hệ

 Phòng Đào tạo Đại học

Địa chỉ: C1- 201, 202, 203, D6- 201

Email: dtdh@hust.edu.vn

Điện thoại: - 04 3 869 2104

                     - 04 3 869 2008

                     - 04 3 868 2305

                     - 04 3 868 2103 (D6)

 

  Viện Đào tạo Sau đại học

Địa chỉ: C1- 315

Email: dtsdh@hust.edu.vn

Điện thoại: 04 3 869 2115

 

  Viện Đào tạo Liên tục

Địa chỉ: Nhà TC

Email: dtlt@hust.edu.vn

Điện thoại: 04 3 869 3782

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
01
Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT của Trường