Thông báo

Quay lại

Kết quả khảo sát tỷ lệ việc làm của sinh viên sau 6 tháng tốt nghiệp

Thời điểm khảo sát: tháng 12 năm 2016 - tháng 1 năm 2017


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
01
Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT của Trường