Học bổng khuyến khích học tập

Học bổng khuyến khích học tập Học bổng khuyến khích học tập

Thông báo học bổng khuyến khích học tập kỳ 20152 - chính thức
23 tháng 11, 2016
Thông báo dự kiến học bổng KKHT chính thức kỳ 20152 Thông tin chi tiết về điều kiện chính thức xét học bổng kỳ 20152 tại đây. Danh sách sinh viên chính thức đạt học bổng kỳ...
> Xem thêm
Thông tin học bổng khuyến khích học tập kỳ 20151 - chính thức
16 tháng 11, 2016
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHÍNH THỨC KỲ 20151 Chuẩn học bổng kỳ 20151 - chính thức tại đây. Danh sách sinh viên có học bổng kỳ 20151 - chính thức tại đây. ...
> Xem thêm
1