Hoạt động nghiên cứu & Chuyển giao công nghệ

HĐ nghiên cứu & Chuyển giao CN HĐ nghiên cứu & Chuyển giao CN

Định hướng nghiên cứu

04 định hướng KHCN ưu tiên phát triển giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng 2030: Công nghệ dữ liệu và hệ thống thông minh Năng lượng và môi trường bền vững Vật liệu mới ...