Giai đoạn 2011 - 2015

Giai đoạn 2011 - 2015 Giai đoạn 2011 - 2015

Chương trình nghiên cứu 13

Nghiên cứu phát triển các công nghệ năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng

 1. Mục tiêu dài hạn

Mục tiêu dài hạn của Chương trình nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực làm chủ và phát triển các công nghệ năng lượng sạch có hiệu suất cao, giảm ô nhiễm môi trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững ở Việt Nam. 

2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình có 2 mục tiêu cụ thể sau đây.

–         Nghiên cứu phát triển các công nghệ năng lượng tái tạo để cung cấp năng lượng phù hợp với điều kiện Việt Nam; và

–         Nghiên cứu phát triển các công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.

 

Danh sách Ban điều hành chương trình

  1. PGS.TS Phạm Hoàng Lương         Viện AIST                              Trưởng Ban
  2. PGS.TS Văn Đình Sơn Thọ            Viện Kỹ thuật Hóa học
  3. PGS.TS Hoàng Đình Long             Viện Cơ khí động  lực
  4. ThS. Bùi Thanh Hùng                     Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh
  5. TS. Nghiêm Trung Dũng                Viện KH&CN Môi trường

 


TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN