Giai đoạn 2011 - 2015

Giai đoạn 2011 - 2015 Giai đoạn 2011 - 2015

Nghiên cứu phát triển nhiên liệu sinh học thế hệ thứ hai

1. Mục tiêu dài hạn

Phát triển nhiên liệu từ nguồn nguyên liệu tái tạo phi thực phẩm, góp phần ổn định an ninh năng lượng và nâng cao thu nhập khu vực nông thôn.

2. Mục tiêu cụ thể

– Xác định được phương hướng phát triển nhiên liệu sinh học và quy hoạch nguyên liệu

– Xác lập các công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học khả thi/hiệu quả từ nguồn nguyên liệu tái tạo đảm bảo an toàn lương thực.

 

Ban điều hành chương trình

PGS.TS Tô Kim Anh                     Trưởng Ban
GS.TS Đinh Thị Ngọ                    
TS. Trần Trung Kiên                   


TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN