Đề tài các cấp

Đề tài các cấp Đề tài các cấp

Tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018
23 tháng 09, 2017
Hồ sơ tham gia tuyển chọn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông báo Kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học...
16 tháng 11, 2016
Việt Nam và CHLB Đức thông báo kêu gọi đề xuất các dự án hợp tác Nghiên cứu và Phát triển, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và ứng dụng đổi mới trong mọi lĩnh vực công nghệ và ứng dụng
1