chương trình đào tạo chương trình đào tạo

  1. CTĐT trình độ TS:
  1. Nhằm giúp NCS hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức CN, có kiến thức lý luận nền tảng, các kiến thức có thích ứng dụng của ngành/chuyên ngành.
  2. Hỗ trợ NCS tự rèn luyện khả năng NC, khả năng độc lập xác định vấn đề và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, khả năng thực hành cần thiết.
  3. Hỗ trợ NCS tự rèn luyện phương pháp nghiên NC, phương pháp viết các bài báo cáo khoa học và phương pháp trình bày kết quả NC của mình.
  1. CTĐT trình độ TS được thực hiện chủ yếu bằng tự học, tự NC dưới sự hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học, coi trọng rèn luyện thói quen NC khoa học, phát triển tư duy sáng tạo trong phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên môn.
  2. CTĐT trình độ TS gồm ba phần:
  1. Phần 1: Các HP bổ sung, HP Tiến sĩ.
  2. Phần 2: Các CĐTS và TLTQ.
  3. Phần 3: NC khoa học và LATS.

CTĐT trình độ TS có khối lượng và yêu cầu quy định tại các Điều 82, 83, 84 và 85 của Quy định về tổ chức - quản lý đào tạo TS (Sổ tay học vụ sau đại học của Trường ĐHBK Hà Nội).