Trang chủ > Giới thiệu > Ba công khai > Chất lượng đào tạo

Chất lượng đào tạo Chất lượng đào tạo

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công khai, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2016 - 2017.

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của ĐHBK Hà Nội

1.1. Điều kiện và đối tượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, yêu cầu chuẩn đầu ra.

Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.

1.2. Chất lượng đào tạo: số lượng sinh viên nhập học, tốt nghiệp; tỷ lệ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đào tạo theo đặt hàng.

a. Số lượng sinh viên tốt nghiệp

b. Phân loại sinh viên tốt nghiệp

c. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng ra trường

Thông tin chi tiết về cam kết chất lượng đào tạo thực tế của Trường ĐHBK Hà Nội năm 2016 - 2017 xem TẠI ĐÂY.

1.3. Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo

  • Trường ĐHBK Hà Nội được công nhận là cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn Châu Âu (HCERES).
  • 3 chương trình đào tạo đạt chứng nhận kiểm định của Tổ chức kiểm định chương trình đào tạo kỹ sư Pháp (CTI).
  • 8 chương trình đào tạo kỹ sư đạt tiêu chuẩn của Tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA).