Cấp Trường

Cấp trường Cấp trường

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định “Xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu cấp cơ sở của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Đại học;

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về quy định việc đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1924/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 06 tháng 10 năm 2016 về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ,

 

Ngày 03 tháng 12 năm 2018 Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã ký quyết định số 412/QĐ-ĐHBK-KHCN về việc ban hành Quy định Xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu cấp cơ sở của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

File đình kèm: Quyết định số 412;    Phụ lục kèm theo

 


TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN