Cấp Bộ

Cấp Bộ Cấp Bộ

Thông tư này qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là đề tài); dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi tắt là dự án); đề án khoa học; dự án khoa học và công nghệ; chương trình khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là chương trình).

Tệp đính kèm: 

07_TT_Xac_Dinh_Nhiem_vu

Phu_luc_Thong_tu_07_XDNV


TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN