Viện đào tạo sau đại học

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

I - Chức năng

Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức – quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học của Trường.

II - Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý chất lượng đào tạo sau đại học; phối hợp với các Khoa/Viện, các bộ môn quản lý chuyên ngành, quản lý chuyên môn trong công tác tổ chức – quản lý đào tạo và bồi dưỡng SĐH. Trong công tác đào tạo và bồi dưỡng SĐH, Viện ĐTSĐH thực hiện những nhiệm vụ chính sau:

 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt phương án, kế hoạch phát triển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng SĐH cho các CN đào tạo.
 • Soạn thảo và trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành Quy chế đào tạo và bồi dưỡng SĐH của Trường ĐHBKHN; Soạn thảo các quy định, quy trình, quy phạm và hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo và bồi dưỡng SĐH; Phối hợp với các bộ phận chức năng của Trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế.
 • Phối hợp với các Khoa/Viện xác định CN đào tạo, quy mô đào tạo, đối tượng tuyển sinh, môn học bổ túc, bổ sung kiến thức, môn thi tuyển và xây dựng CTĐT  trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt (HĐTV ĐTSĐH, HĐKHĐT Trường, BGH, Bộ GDĐT).
 • TC-QL công tác tuyển sinh: NCS, HV cao học, HV bồi dưỡng SĐH; Trình Hiệu trưởng ký duyệt danh sách trúng tuyển cao học và NCS; Làm các thủ tục báo cáo tình hình tuyển sinh và thủ tục công nghệ nhận kết quả thi tuyển với Bộ GDĐT; Làm thủ tục để Bộ GDĐT ra quyết định công nhận tập thể CBHD và đề tài luận án Tiến sĩ của NCS.
 • Phối hợp với Khoa/Viện lập kế hoạch giảng dạy, lập TKB; Tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp SĐH của Trường.
 • Thực hiện các công việc quản lý học tập các lớp cao học và bồi dưỡng SĐH: Tổ chức đăng ký nhập học, lập danh lớp, lập lịch thi học kỳ; Quản lý điểm thi; Quản lý hồ sơ học tập của HV; Kết hợp với Khoa/Viện quản lý CN xét tư cách HV được nhận đề tài, được bảo vệ LVThS; Trình Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài, phân công phản biện, thành lập Hội đồng bảo vệ LVThS; Lập hồ sơ Hội đồng bảo vệ LVThS; Cấp bảng điểm tích lũy học kỳ, bảng điểm toàn khóa, chứng nhận hoàn thành khóa học; Trình Hiệu trưởng ra quyết định tốt nghiệp cao học; Lập hồ sơ cấp bằng Thạc sĩ; Tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng Thạc sĩ do trường đào tạo; Trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định các trường hợp bảo lưu kết quả học tập, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa học đào tạo, ngừng học, cho thôi học, gia hạn thời gian học tập, tiếp tục học; Trình Bộ GDĐT xem xét quyết định những vấn đề quản lý học tập cao học quá thời hạn.
 • Thực hiện các công việc quản lý học tập của NCS: Tổ chức đăng ký nhập học, đăng ký PTN; Trình Hiệu trưởng ra quyết định hội đồng bảo vệ CĐTS; Theo dõi kiểm tra tiến độ học tập - nghiên cứu của NCS; Trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở; Trình Bộ GDĐT ra quyết định thành lập Hội đồng chấm LATS cấp Nhà nước và thực hiện các thủ tục tổ chức Hội đồng chấm LATS cấp Nhà nước; Trình Hiệu trưởng và Bộ GDĐT xem xét quyết định việc chuyển cơ sở đào tạo, điều chỉnh, thay đổi tên đề tài LATS, bổ sung hoặc thay đổi CBHD, gia hạn học tập, bảo vệ LATS sau khi hết thời hạn đào tạo, trả NCS về cơ quan hoặc địa phương.
 • Đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của HV cao học và NCS.
 • Theo dõi, kiểm tra, xác nhận khối lượng giảng dạy, tính thù lao giảng dạy cho GV và CBHD đối với các hoạt động ĐTSĐH.
 • Đề xuất với BGH về kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí ĐTSĐH.
 • Đảm bảo thông tin về đào tạo và bồi dưỡng SĐH của Trường.

III - Cơ cấu tổ chức và phân công công việc

Viện có 09 cán bộ bao gồm 03 lãnh đạo Viện và 06 chuyên viên. Lãnh đạo viện được phân công phụ trách các mảng công việc như sau:

Viện trưởng:

 

PGS. Nguyễn Việt Hùng.
Phụ trách chung và các công tác:

 • Tổ chức, nhân sự
 • Quy hoạch phát triển
 • Tài chính
 • Tuyển sinh
 • Hợp tác quốc tế

PhóViện trưởng:

Hồ Hữu Hải

 

PGS.Hồ Hữu Hải
Phụ trách:

 • Hành chính văn phòng, thông tin trang Web, ISO
 • Đào tạo cao học ngoài trường
 • Đào tạo theo chuyên đề

PhóViện trưởng:

PGS. Nguyễn Đắc Trung

 

PGS.Nguyễn Đắc Trung
Phụ trách:

 • Đào tạo tiến sĩ và các công việc liên quan
 • Cơ sở vật chất, thiết bị
 • Hệ thống thông tin, phần mềm quản lý đào tạo SĐH