Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA - HÀ NỘI
(Bach Khoa Publishing House)

Giới thiệu chung

Nhà xuất bản Bách Khoa – Hà Nội (NXBBK) được thành lập theo quyết định số 30/2005/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa – Thông tin ngày 19/08/2005 và quyết định số 5621/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/10/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là đơn vị hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có trụ sở trong khuôn viên trường ĐHBK HN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại kho bạc và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Tên giao dịch: Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội
Tên tiếng Anh: Bach Khoa Publishing House
Địa chỉ: Nhà E – Ngõ 17 – Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Website: http://nxbbachkhoa.hust.edu.vn/
Nhà xuất bản chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Trường ĐHBK HN và chịu sự quản lý nhà nước về xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chức năng

Nhà xuất bản Bách Khoa – Hà Nội (gọi tắt là Nhà xuất bản) là đơn vị xuất bản trực thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBKHN), có tôn chỉ, chức năng sau:
1. Tổ chức xuất bản các xuất bản phẩm văn hóa, khoa học, các loại sách giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo phục vụ cho các hệ đào tạo của trường ĐHBKHN, khối các trường Khoa học kĩ thuật và độc giả trên toàn quốc.
2. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trường ĐHBKHN quản lý thống nhất và nâng cao chất lượng công tác xuất bản sách và giáo trình của Trường để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp nói riêng và sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của nước nhà.

Nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, trách nhiệm của Nhà xuất bản

1. Nhiệm vụ
1.1. Tổ chức khai thác, biên soạn, xuất bản, in và phát hành các xuất bản phẩm sau theo quy định của pháp luật.
         - Các tài liệu tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với khoa học công nghệ.
         - Sách, giáo trình, tài liệu dùng cho các cơ sở đào tạo các cấp từ cao đẳng nghề đến đại học và sau đại học dùng cho các hệ đào tạo: chính quy, tại chức, từ xa, quốc tế (kể cả giáo trình điện tử).
         - Các sách - tài liệu tham khảo, từ điển về khoa học cơ bản, khoa học công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ, sư phạm kỹ thuật, sách tra cứu, tài liệu giới thiệu các công trình khoa học, các giải pháp mới trong và ngoài nước.   
         - Sách văn hoá - xã hội, các xuất bản phẩm khác phù hợp với chức năng, mục đích, đối tượng phục vụ của nhà xuất bản.
         - Sách hợp tác xuất bản (trong và ngoài nước) hoặc dịch từ tiếng nước ngoài làm tài liệu học tập, giảng dạy, nghiên cứu, tham khảo.
1.2. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác xuất bản sách, giáo trình của trường ĐHBKHN.
         - Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo văn bản về tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản khác do Hiệu trưởng giao;
         - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thông qua hoạt động của Nhà xuất bản.
2. Đối tượng phục vụ
Nhà xuất bản Bách Khoa chuyên phục vụ sinh viên, học sinh các hệ chính quy, tại chức, từ xa, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, quản lí trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và các trường đại học, cao đẳng khác, các Trung tâm và Viện nghiên cứu … Ngoài ra, đối tượng phục vụ của nhà xuất bản còn bao gồm những người muốn tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật trong cả nước.
3. Trách nhiệm của Nhà xuất bản
3.1.Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước và Luật xuất bản.
3.2.Nhà xuất bản chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
3.3.Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Quy chế này, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến các đơn vị khác thuộc Trường thì Nhà xuất bản có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị đó để giải quyết.
- Khi có yêu cầu của các đơn vị khác thuộc Trường trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị đó mà liên quan đến phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà xuất bản thì Nhà xuất bản có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
- Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Nhà xuất bản với các đơn vị có liên quan, Giám đốc Nhà xuất bản có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường.
3.4. Bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao; Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động, tài sản, hồ sơ tài liệu của Nhà Xuất bản theo quy định của pháp luật và của trường ĐHBKHN.
3.5. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định của pháp luật và của trường ĐHBKHN; Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong hoạt động biên tập, xuất bản, in và phát hành của Nhà xuất bản; Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và của trường ĐHBKHN.
3.6. Sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản theo quy định; Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và của trường ĐHBKHN; Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý cán bộ, viên chức, cộng tác viên và người lao động của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và của trường ĐHBKHN.
3.7. Thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật và của trường ĐHBKHN.

 Cơ cấu tổ chức và phân công phụ trách các bộ phận

1. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Nhà xuất bản
- Lãnh đạo Nhà xuất bản chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng được phân công phụ trách, có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác biên tập, xuất bản, nghiên cứu, xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Nhà xuất bản làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc Nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trường ĐHBKHN về toàn bộ các mặt công tác của Nhà xuất bản. Các Phó Giám đốc Nhà xuất bản có trách nhiệm giúp Giám đốc phụ trách phần công việc của Nhà xuất bản theo sự phân công và được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi và quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Ban Giám hiệu trường ĐHBKHN và trước pháp luật về việc quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác được phân công và ủy quyền.
1.1. Giám đốc – Tổng biên tập: TS. Phùng Lan Hương

 DĐ: +84 (0) 090 560 8271
ĐT: +84 (0) 43 868 4569/18
Fax: +84 (0) 43 868 4570
Email: huongpl-dce@mail.hut.edu.vn

- Giám đốc Nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trường ĐHBKHN về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản, quản lý điều hành mọi hoạt động của Nhà xuất bản.
- Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công tác:

  • Hành chính - tổ chức
  • Tài chính
  • Kế hoạch biên tập và xuất bản các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản.

 

1.2. Các phó giám đốc
- Các Phó Giám đốc có trách nhiệm giúp Giám đốc – Tổng biên tập lãnh đạo, chỉ đạo công việc chung của Nhà xuất bản, đồng thời phụ trách một số lĩnh vực công tác, đơn vị, bộ phận trực thuộc Nhà xuất bản; chịu trách nhiệm trước Giám đốc – Tổng biên tập và Hiệu trưởng trường ĐHBKHN về lĩnh vực công tác được phân công và ủy quyền.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Nhà xuất bản trong lĩnh vực, đơn vị, bộ phận được phân công phụ trách và ủy quyền.
* Phó giám đốc phụ trách sản xuất – kinh doanh: TS. Hoàng Tuấn Bằng

TS. Hoàng Tuấn BằngDĐ: +84 (0) 0915 805 666
ĐT: +84 (0) 43 868 4569/16
Email: htbangbk@yahoo.com.vn

Phụ trách trực tiếpcác công tác:
- Kế hoạch, kinh doanh
- Quản lý điều hành 2 trung tâm phát hành sách:

    • Trung tâm sách Bách Khoa (số 1 đường Giải phóng cạnh cổng Parabol)
    • Nhà sách Bách Khoa (số 17A Tạ Quang Bửu)

Thường trực lãnh đạo Nhà xuất bản, giúp Giám đốc – Tổng biên tập điều hành công tác thường xuyên của Nhà xuất bản theo chương trình công tác đã đề ra khi Giám đốc – Tổng biên tập đi vắng hoặc khi được ủy quyền.

 

Phó giám đốc phụ trách chuyên môn : TS. Ngô Quỳnh Thu

TS. Ngô Quỳnh ThuDĐ: +84 (0) 0912 528 824
ĐT: +84 (0) 43 868 4569/17
Email: quynhthungo@gmail.com
Phụ trách trực tiếp các công tác:
- Biên tập, chế bản, sách điện tử (Ebook).
- Quản lí Website, các phần mềm, ISO
- Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế.


2. Phân công phụ trách các bộ phận

Ban biên tập: 
- Tổ chế bản:
Trưởng Ban biên tập: CN. Trần Thị Phương
- Tổ biên tập:
DĐ: +84 (0) 0983451205
ĐT: +84 (0) 43 868 4569/22
Email: namphuong131360@yahoo.com.vn
Phòng hành chính – tổ chức:
Trưởng phòng: ThS. Ngụy Thị Liễu
DĐ: +84 (0) 0989994818
ĐT: +84 (0) 43 868 4569/15
Fax: +84 (0) 43 868 4570
Email: thulieu2706@yahoo.com
Phòng kế toán:Trưởng phòng: CN. Vũ Thu Thủy
DĐ: +84 (0) 0989334148
ĐT: +84 (0) 22410605
Email: dincoi1983@yahoo.com
Phòng Kế hoạch - Kinh doanh:
Trưởng phòng: KS. Phạm Thị Liên
DĐ: +84 (0) 0983096786
ĐT: +84 (0) 43 868 4569/16
Email: phamthilien1974@gmail.com
Nhà sách Bách Khoa (số 17A Tạ Quang Bửu):
Giám đốc: TS. Hoàng Tuấn Bằng
DĐ: +84 (0) 0915 805 666
ĐT: +84 (0) 43 868 4569/16
Email: htbangbk@yahoo.com.vn
Trung tâm sách Bách Khoa (số 1 đường Giải Phóng, cạnh cổng Parabol)
- Giám đốc: TS. Hoàng Tuấn Bằng
DĐ: +84 (0) 0915 805 666
ĐT: +84 (0) 43 868 4569/16
Email: htbangbk@yahoo.com.vn
- Phó giám đốc, kiêm cửa hàng trưởng:
CN. Nguyễn Ngọc Tú
DĐ: +84 (0) 0912424676
ĐT: +84 (0) 43 868 2419
Fax: +84 (0) 43 868 2419
Email: thuy_duong_264@yahoo.com