Các khoa viện

Viện Đào tạo Quốc tế

- Văn phòng: D7 - 403
- Điện thoại: 04 3868 3407
- Fax: 04 3868 3409
- Email: info@sie.vn
- Website: sie.edu.vn

Viện Đào tạo sau đại học

- Văn phòng: C1 - 315
- Điện thoại: 04 3869 2115
- Website: sdh.hust.edu.vn

Viện Điện

- Văn phòng: C1 - 320
- Điện thoại: 04 3869 6211
- Fax: 04 3623 1478
- Email: see@hust.edu.vn
- Website: see.hust.edu.vn

Viện Điện tử - Viễn thông

- Văn phòng: C9 - 405
- Điện thoại: 04 3869 2242
- Fax: 04 3 8692241
- Email: set@hust.edu.vn
- Website: set.hust.edu.vn