Lịch sử

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ

  • THÀNH LẬP NĂM 1956
  • ĐÀO TẠO
  • Đào tạo trên 40.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh
  • 67 chuyên ngành đại học, 33 chuyên ngành cao học và 57 chuyên ngành tiến sĩ
  • HỢP TÁC
  • Hợp tác với trên 200 trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức Giáo dục của 32 quốc gia
  • 500 cán bộ, sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi quốc tế