Hợp tác & Đối ngoại

Quay lại

Master of Business Administration (MBA)

MBA in cooperation with University of Northampton (UN), UK

The Master of Business Administration (MBA) program lasts 18 months with 3 semesters. Learners can opt to study and complete the degree at HUST or can transfer credits to complete degree at UN. The graduates will be awarded with full University of Northampton transcript and a recognized UK MBA.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
01
Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT của Trường