ban giám hiệu ban giám hiệu

  Hiệu trưởng: PGS.TS Hoàng Minh Sơn 

(Phụ trách chung và phụ trách trực tiếp các mảng)

- Tổ chức cán bộ

- Quy hoạch phát triển nhà trường

- Kế hoạch - Tài chính

- Phụ trách các đơn vị: Phòng TCCB, HCTH, KHTV

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Trần Văn Tớp (Phụ trách Đào tạo)

- Công tác đào tạo đại học chính quy, không chính quy, đào tạo liên kết, đào tạo quốc tế, đào tạo sau đại học.

- Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

- Công tác thi đua, pháp chế

- Phụ trách các đơn vị: Phòng ĐTĐH, Viện Đào tạo SĐH, Viện ĐTLT, Viện ĐTQT, TT ĐBCL, Trung tâm Ngoại ngữ.

  Phó Hiệu trưởng: GS.TS Đinh Văn Phong (Phụ trách Khoa học công nghệ)

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- Công tác phát triển dự án KHCN trong nước và quốc tế

- Hoạt động của các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu

- Phụ trách các đơn vị: Phòng KHCN, các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu.

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Văn Khang (Phụ trách Cơ sở vật chất)

- Cơ sở vật chất, thiết bị

- Quản trị cơ sở hạ tầng (nhà, xưởng) đất đai.

- Quản lý dự án

- Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khai thác CSVC

- An ninh, trật tự,vệ sinh môi trường

- Phụ trách các đơn vị:  Phòng QT, TB, BV, Ban quản trị các tòa nhà cao tầng, Ban QLDA, TT PVBK, BK Holdings.

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Phạm Hoàng Lương (Phụ trách Công tác sinh viên)

- Công tác sinh viên

- Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ sinh viên

- Công tác phong trào, đoàn thể, 

- Hệ thống thông tin nhà trường

- Xây dựng và phát triển Viện KH CNQT Việt Nam - Nhật Bản

- Phụ trách các đơn vị: Phòng CTCT&CTSV, Thư viện TQB, TT KTX, TT TT-VH, TT Mạng TT, TT Y tế, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Viện VJIIST.

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng (Phụ trách Truyền thông - đối ngoại)

- Công tác truyền thông - đối ngoại

- Quan hệ báo chí

- Quan hệ quốc tế

- Công tác cựu sinh viên và quan hệ doanh nghiệp

- Công tác xuất bản

- Phụ trách các đơn vị: Phòng HTQT, TT Truyền thông và Quan hệ công chúng, TT Việt Đức, TT tiếng Pháp, NXB Bách Khoa.